twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
گالری شیعه نویس
» مهدیین

اطاعت و تقلید از فقهاء

انصار احمد بصری تبعیت از فقهاء را جایز نمیدانند این در حالی است که خود احمد بصری که سردمدار مخالفت با مراجع وفقهای شیعه است فراموش کرده که در کتاب ( التیه او الطریق الی الله )
گفته است بر مسلمانان واجب است در ایام غیبت کبری از مرجع جامع الشرایط تبیعت کنند

ادامه مطلب

آیا امام معصوم دچار سهو و خطا میشود؟

احمد بصری جهت توجیه اشتباهات خود قائل به سهو وخطا معصومین شد و جالب اینه که با روایتی استدلال میکند که عقیده خود را رد میکند.

ادامه مطلب

شناسایی پرچم اهل بیت علیهم السلام

در برخی از روایات اشاره به خروج دوازده پرچم گمراه در اخر الزمان میکنند، ولی با این حال، پرچم حق و حقیقت از نور خورشید آشکار تر است

ادامه مطلب

سلاح رسول خدا (ص) را چگونه بشناسیم

اگر همراه داشتن سـلاح پیـامبر گر امـی اسـلام ص نشـانه ا مامـت اسـت، کسـانی کـه معاصـر پیـامبر گرامـی اسلام ص نبوده و سلاح آن حضـرت را مشـاهده نکردنـد و از ویژگـی هـا و علائم آن بی اطلاع هستند، چگونه میتوانند آن را از میان سـلاح هـای مشـابه بازشناسی کنند؟ و آیا این امکان وجود ندارد که مدعیان شیاد، ادعای همراه داشتن سلاح پیامبر گرامی اسلام ص را بکنند و سلاحی معمولی را به عنوان سلاح آن حضرت، به مردم عرضه کنند؟
پاسخ این است کـه چیـزی کـه نشـانه امامـت اسـت، حتمـاً ویژگـی هـا و نشانه هایی دارد که آن را منحصر فرد کرده و از مشابهات و نظایرش متمـایز
میکند و این مطلبی روشـن و بـدیهی اسـت

ادامه مطلب

کیفیت نگه داری سلاح پیامبر ص

از پاره ای روایات چنین برداشت میشود که سلاح مـورد نظـر (سلاح پیامبر ، که فقط ائمه آن را به ارث میبرند)در ظرفـی است که از آن به 《جفر》 یاد میشود و جفری که ظـرف سـلاح اسـت، قرمـز است و در مقابـل، جفـر سـفید اسـت کـه کتـاب هـای متعلـق بـه ائمـه در آن نگهداری میشود

ادامه مطلب

سلاح پیامبر، نشانه امامت

در مجموعه روایات مربوط به سلاح پیامبر گرامـی اسـلام ص، دو دسـته روایت وجود دارد؛ مفاد یک دسته ایـن اسـت کـه زره آن حضـرت، انـدازه قامت امامان معصوم ع است و اساساً یکی از نشانه های امـام ایـن اسـتو دسته ای دیگر از روایات بـر ایـن مطلـب دلالـت دارنـد کـه زره پیـامبر گرامی اسلام ص تنها بر قامت امام مهدی ع تناسب دارد و متناسب قامـت سایر امامان معصوم نیست .راه حل تعارض بدویِ این دو دسته روایت این اسـت کـه بگـوییم: پیامبرگرامی اسلام ص دو زره داشتند و یکی از آن دو، به اندازه قامت همه امامان معصوم، بوده است و دیگری فقط به اندازه قامت امام مهـدی ع اسـت

ادامه مطلب

برخی روایات ، تصریح در این امر دارند که سلاح پیامبر که همراه داشتن ان یکی از نشانه های امامت است، هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است، و هنگام ظهورشان این سلاح همراهشان خواهند بود، و احمد بصری که ادعای امامت میکند، ادعایشان باطل است، زیرا این سلاح هم اکنون نزد ان نمیباشد.

ادامه مطلب

اما م مهدی عج و سلاح پیامبر اسلام ص

برخی از روایات بر این واقعیت اشاره ودارند که سلاح پیامبر هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است، و چون سلاح نزد امام زمان علیه السلام است، پس احمد بصری امام نیست، زیرا اگر امام باشد باید هم اکنون سلاح پیامبر که یکی از نشانه های امامت است نزد او باشد.

ادامه مطلب

آگاهی شیعیان به اینکه داشتن سلاح پیامبر نشانه امامت است.

احمد بصری ادعای امامت میکند، و مدعی است که سلاح پیامبر(که انرا به علم تأویل میکند) نزد وی است، ولی مراد از سلاح در روایات، سلاح مادی است و حتی شیعیان نیز به این امر مطلع بودند که یکی از نشانه های امام،داشتن سلاح(اسلحه و نه علم)پیامبر است، و در این باره روایات دیگری نیز درباره تصریح به این امر وارد شده اند.

ادامه مطلب

آگاهی شیعه به اینکه سلاح، نشانه امامت است

سلاح پیامبر، یکی از را ه های شناخت امام است، و شیعیان نیز از این طریق برای شناسایی امام اقدام میکردند.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 712345...آخرین »