twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
گالری شیعه نویس
» احمد بصری

سهو معصوم

شخصی که دچار سهو وخطا میشود، نمیتواند امام باشد زیرا از امام معصوم، خطا سر نمیزند. پس احمد بصری نمیتواند امام باشد.

ادامه مطلب

آیا امام معصوم دچار سهو وخطا می شود؟

احمد بصری(مدعی امامت) که خود دچار سهو و خطاهای فاحش بسیار در قرائت قران و خطبه هایش شده است، میگوید هر امام معصومی دچار این سهو میشود

ادامه مطلب

آیا امام معصوم، خطا میکند؟

احمد بصری میگوید که امام دچار خطا و فراموشی میشود و تنها خداست که دچار خطا و فراموشی نمیشود و باروایتی استدلال میکند که عقیده خود را رد میکند

ادامه مطلب

کیفیت نگه داری سلاح پیامبر ص

از پاره ای روایات چنین برداشت میشود که سلاح مـورد نظـر (سلاح پیامبر ، که فقط ائمه آن را به ارث میبرند)در ظرفـی است که از آن به 《جفر》 یاد میشود و جفری که ظـرف سـلاح اسـت، قرمـز است و در مقابـل، جفـر سـفید اسـت کـه کتـاب هـای متعلـق بـه ائمـه در آن نگهداری میشود

ادامه مطلب

برخی روایات ، تصریح در این امر دارند که سلاح پیامبر که همراه داشتن ان یکی از نشانه های امامت است، هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است، و هنگام ظهورشان این سلاح همراهشان خواهند بود، و احمد بصری که ادعای امامت میکند، ادعایشان باطل است، زیرا این سلاح هم اکنون نزد ان نمیباشد.

ادامه مطلب

اما م مهدی عج و سلاح پیامبر اسلام ص

برخی از روایات بر این واقعیت اشاره ودارند که سلاح پیامبر هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است، و چون سلاح نزد امام زمان علیه السلام است، پس احمد بصری امام نیست، زیرا اگر امام باشد باید هم اکنون سلاح پیامبر که یکی از نشانه های امامت است نزد او باشد.

ادامه مطلب

آگاهی شیعیان به اینکه داشتن سلاح پیامبر نشانه امامت است.

احمد بصری ادعای امامت میکند، و مدعی است که سلاح پیامبر(که انرا به علم تأویل میکند) نزد وی است، ولی مراد از سلاح در روایات، سلاح مادی است و حتی شیعیان نیز به این امر مطلع بودند که یکی از نشانه های امام،داشتن سلاح(اسلحه و نه علم)پیامبر است، و در این باره روایات دیگری نیز درباره تصریح به این امر وارد شده اند.

ادامه مطلب

آگاهی شیعه به اینکه سلاح، نشانه امامت است

سلاح پیامبر، یکی از را ه های شناخت امام است، و شیعیان نیز از این طریق برای شناسایی امام اقدام میکردند.

ادامه مطلب

داشتن سلاح پیامبر یکی از نشانه های امامت است، که احمد بصری این نشانه را به علم تأویل کرده است ولی با توجه به روایاتی که سابقا ذکر کردیم و روایاتی نیز که در این بحث ذکر میکنیم، به این نتیجه میرسیم که سلاح به معنای حقیقی ان است.

ادامه مطلب

قائم و مهدی یک نفر هستند

با توجه به روایات اهل بیت به این نتیجه میرسیم که مهدی و قائم تنها بر شخصیت امام زمان علیه السلام حمل میشوند، ولی احمد بصری این صفات را نیز درباره خود میداند.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 912345...آخرین »