twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
گالری شیعه نویس
» یمانی گری

هیچ کدام از انصار امام زمان ع، از بصره نیست

هیچ کدام از انصار امام زمان اهل بصره نیستند در حالی که احمد بصری میگه من یار امام زمانم!

ادامه مطلب

آیا امام معصوم دچار سهو و خطا میشود؟

احمد بصری جهت توجیه اشتباهات خود قائل به سهو وخطا معصومین شد و جالب اینه که با روایتی استدلال میکند که عقیده خود را رد میکند.

ادامه مطلب

آیا امام معصوم، خطا میکند؟

احمد بصری میگوید که امام دچار خطا و فراموشی میشود و تنها خداست که دچار خطا و فراموشی نمیشود و باروایتی استدلال میکند که عقیده خود را رد میکند

ادامه مطلب

آیا امام معصوم، دچار سهو و خطا میشود؟

احمد بصری برای فرار از اشتباه و خطاهایی که در ان واقع شد میگوید که همه ائمه و پیامبر اکرم نیز دچار خطا و نسیان می شوند.

ادامه مطلب

آیا از امام اشتباه سر میزند ؟

انصار احمد بصری به دلیل وقوع اشتباه های فاحش در خطبه ها و قرائت های احمد بصری مجبور شدند که بگند معصوم دچار اشتباه میشود!!

ادامه مطلب

شناسایی پرچم اهل بیت علیهم السلام

در برخی از روایات اشاره به خروج دوازده پرچم گمراه در اخر الزمان میکنند، ولی با این حال، پرچم حق و حقیقت از نور خورشید آشکار تر است

ادامه مطلب

سلاح رسول خدا (ص) را چگونه بشناسیم

اگر همراه داشتن سـلاح پیـامبر گر امـی اسـلام ص نشـانه ا مامـت اسـت، کسـانی کـه معاصـر پیـامبر گرامـی اسلام ص نبوده و سلاح آن حضـرت را مشـاهده نکردنـد و از ویژگـی هـا و علائم آن بی اطلاع هستند، چگونه میتوانند آن را از میان سـلاح هـای مشـابه بازشناسی کنند؟ و آیا این امکان وجود ندارد که مدعیان شیاد، ادعای همراه داشتن سلاح پیامبر گرامی اسلام ص را بکنند و سلاحی معمولی را به عنوان سلاح آن حضرت، به مردم عرضه کنند؟
پاسخ این است کـه چیـزی کـه نشـانه امامـت اسـت، حتمـاً ویژگـی هـا و نشانه هایی دارد که آن را منحصر فرد کرده و از مشابهات و نظایرش متمـایز
میکند و این مطلبی روشـن و بـدیهی اسـت

ادامه مطلب

کیفیت نگه داری سلاح پیامبر ص

از پاره ای روایات چنین برداشت میشود که سلاح مـورد نظـر (سلاح پیامبر ، که فقط ائمه آن را به ارث میبرند)در ظرفـی است که از آن به 《جفر》 یاد میشود و جفری که ظـرف سـلاح اسـت، قرمـز است و در مقابـل، جفـر سـفید اسـت کـه کتـاب هـای متعلـق بـه ائمـه در آن نگهداری میشود

ادامه مطلب

سلاح پیامبر، نشانه امامت

در مجموعه روایات مربوط به سلاح پیامبر گرامـی اسـلام ص، دو دسـته روایت وجود دارد؛ مفاد یک دسته ایـن اسـت کـه زره آن حضـرت، انـدازه قامت امامان معصوم ع است و اساساً یکی از نشانه های امـام ایـن اسـتو دسته ای دیگر از روایات بـر ایـن مطلـب دلالـت دارنـد کـه زره پیـامبر گرامی اسلام ص تنها بر قامت امام مهدی ع تناسب دارد و متناسب قامـت سایر امامان معصوم نیست .راه حل تعارض بدویِ این دو دسته روایت این اسـت کـه بگـوییم: پیامبرگرامی اسلام ص دو زره داشتند و یکی از آن دو، به اندازه قامت همه امامان معصوم، بوده است و دیگری فقط به اندازه قامت امام مهـدی ع اسـت

ادامه مطلب

برخی روایات ، تصریح در این امر دارند که سلاح پیامبر که همراه داشتن ان یکی از نشانه های امامت است، هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است، و هنگام ظهورشان این سلاح همراهشان خواهند بود، و احمد بصری که ادعای امامت میکند، ادعایشان باطل است، زیرا این سلاح هم اکنون نزد ان نمیباشد.

ادامه مطلب
صفحه 8 از 33« اولین...678910...2030...آخرین »